top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на интернет страницата на

Сдружение Спортен клуб “Шун джудо, джу-джуцу”

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ “ШУН ДЖУДО, ДЖУ-ДЖУЦУ”“ и Потребителите на интернет страницата – www.shunjudo.com.

Моля Ви, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на Уеб сайта  на Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ „ШУН ДЖУДО, ДЖУ – ДЖИЦУ““, наричано по – долу за краткост Сдружението преди да използвате услугите на Сдружението, предлагани на интернет страницата www.shunjudo.com. Настоящите Общи условия обвързват страните и представляват Договор между Вас и Сдружението. С визуализирането на https://www.shunjudo.com и информацията в него, Потребителят дава своето съгласие да бъде обвързан от Общите условия и се задължава да ги спазва. В случай, че не сте съгласни с общите условия, то не е желателно да използвате Уеб сайта  на Сдружението. 

 

Термини: 

Сдружение/то – сдружение „СПОРТЕН КЛУБ “ШУН ДЖУДО, ДЖУ-ДЖУЦУ”“

Потребител/и – всяко лице, което ползва услугите, предлагани на интернет страницата на Сдружението.

Уеб сайт – https://www.shunjudo.com

ЗТРРЮЛНЦ – Закон за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ЗАПСП – Закон за авторското право и сродните му права.

ЗФВС – Закон за физическото възпитание и спорта.

ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни.

„СПОРТЕН КЛУБ “ШУН ДЖУДО, ДЖУ-ДЖУЦУ”“ е регистрирано с решение на Софийски Градски съд по ф. д. № 1948/2004г., пререгистрирано по ЗТРЮЛНЦ с ЕИК 131213951, със седалище и адрес на управление в град София, район Слатина, ул. Прелом № 2, ет. 3, ап. 7, тел. за контакт +359 889 403 420, e – mail: info@shunjudo.com 

Всички изображения, картинки, текстове, документи, материали, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувана на Уеб сайта, са собственост на Сдружението и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. 

Всички права върху Уеб сайта  са запазени.

Всички права на интелектуална собственост (авторско и сродни права) върху информационните ресурси и материални, публикувани на Уеб сайта  са обект на закрила по действащия ЗАПСП. Всяко нерегламентирано използване представлява закононарушение със съответната за нарушителя гражданска, административно – наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Потребител няма правото да използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуалната собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост, като в тези случаи копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.

Информацията от Уеб сайта  не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни продукти.

Сдружението има право на обезщетение за всички вреди, разноски, които е понесло поради нарушаване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия или нерегламентираната употреба на Уеб сайта.

Сдружението не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до Уеб сайта .

Сдружението може да събира информация за посещаемост на Уеб сайта със статистическа цел без обработване на лични данни. 

Сдружението може да извършва идентификация чрез съхранение на лог- файлове на сървърна и на IP адреса на Потребителя. Лог файловете съхраняват включително IP адреса, използвания браузър, датата и часа, както и системата, използвана от посетителя на сайта. Сдружението съхранява само псевдонимизирани IP адреси на посетители на сайта. Съхранение на тези данни съвместно с други лични данни на потребителя не се осъществява. 

Сдружението може да предоставя достъп до определени услуги, предмет на дейност, срещу задължителна онлайн регистрация (профил) – електронна форма за регистрация. Електронната форма за регистрация е достъпна в реално време на Уеб сайта. Регистрацията изисква имена, ЕГН, адрес, телефон, като информацията, която Потребителят предоставя следва да е точна и вярна и се защитава съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни на Сдружението. Потребителят може по всяко време да промени предоставената информация, както и да закрие профила си. Сдружението има право да използва предоставената информация за целите на предоставяните от него услуги. 

Сдружението има право да събира и използва за дейността си информация относно Потребителя след извършена от него регистрация на Уеб сайта. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран може да включва име, фамилия, дата на раждане, ЕГН, пол, адрес, телефон, електронна поща, както и всяка друга информация, която Потребителят предоставя доброволно при регистрацията. 

Сдружението полага необходимата грижа и отговаря за защита на информацията на Потребителя, станала му известна при и по повод на регистрацията, предмет на настоящите Общи условия, с изключение на злоумишлени действия на трети лица, непреодолима сила или случайно събитие.

Сдружението е създало регистрационна форма, която се попълва от Потребителя. За непълнолетните и малолетните деца, регистрационната форма се попълва от родител/настойник. С попълването на регистрационната форма, Потребителят се съгласява предоставените лични данни да се обработват, съобразно ЗЗЛД. 

Сдружението се стреми да поддържа на Уеб сайта  си вярна, точна и актуална информация. Въпреки усилията, които полага Сдружението е възможно да възникнат извънредни несъответствия и пропуски, които Сдружението се стреми да отстранява незабавно след узнаването им.

Сдружението не отговаря за вреди или последици, които са настъпили във връзка с достъпа, използването или невъзможността да се ползва Уеб сайта. Цялата информация на Уеб сайта  се предоставя в съответствие с действащото законодателство, без гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси и други заплахи.

Сдружението не отговаря за претенции на трети лица, които се основават на нарушение на настоящите Общи условия или нерегламентирана употреба на Уеб сайта. Сдружението не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани от какъвто и да е начин посредством предоставяните услуги. 

Всеки Потребител на Уеб сайта  е длъжен да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се задължава при използване на Уеб сайта  на Сдружението да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, да не извършва действия по намеса в Уеб сайта, да спазва интернет етиката, да не извършва действия по намеса в Уеб сайта  за идентификация на друг Потребител, да не накърнява или възпрепятства надеждността, качеството на достъп, наличността на информацията в Уеб сайта ; да не извлича по технически начин или чрез технически средства информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни на Уеб сайта. 

Потребителят не може да възпроизвежда, публикува, променя, заличава, разгласява или разпространява информационните ресурси, публикувани на Уеб сайта.

Сдружението има право да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като промените се публикуват на Уеб сайта. 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася пред съд.

Ако някоя клауза в настоящите Общи условия се окаже недействителна, това не води до недействителност на Общите условия.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Сдружението отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

Сдружението събира минимално необходимите данни за физически лица, които са нужни за предоставяне на услугите и осъществяване на дейността му. Данните обработват и съхраняват в съответствие с действащото в Р България законодателство в областта на защита на личните данни. 

Сдружението обработва лични данни при използване на Уеб сайта  https://www.shunjudo.com. Личните данни, които се обработват от Уеб сайта  https://www.shunjudo.com, се предоставят директно от Вас или се събират автоматично. Правното основание, въз основа на което Сдружението обработва лични данни е даденото от Ваша страна доброволно съгласие чрез посещението на Уеб сайта  https://www.shunjudo.com, както и разпоредбите на ЗФВС. Когато посещавате Уеб сайта  на Сдружението, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.

Компетентен орган по защита на личните данни е Комисия за защита на личните данни. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Телефон: +359 2 915 3518; E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg.

Уебсайт: www.cpdp.bg

 

Основания за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни съгласно GDPR.

Сдружението събира и обработва лични данни във връзка с предоставянето на следните свои основни услуги, в т. ч., но не само за картотекиране и регистрация на състезателите; изрично съгласие на Потребителя за регистрация на състезател; спазване на законово задължение. За тези цели Сдружението е обработващ лични данни. 

Сдружението събира и обработва личните данни на Потребителя, които той сам предоставя във връзка с използването на услугите на Сдружението, за записване за участие в събития на Сдружението или организирани с участие на Сдружението, или за участие в спортни мероприятия, в които Сдружението участва като спортен клуб; за целите на счетоводството; за сключване на договор; за вътрешни статистически цели; за изпращане на съобщения и информация до потребителя; за организиране на събития, услуги на Сдружението, които могат да са в интерес на Потребителя. 

Сдружението спазва следните принципи при обработката на личните данни, предоставени от Потребител: прозрачност, добросъвестност и законосъобразност; свеждане до минимум на събраните данни и съотносителност с целите на обработката; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването; гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Сдружението може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към НАП, МВР и други държавни и общински органи.

Видове операции с лични данни: регистрация на Потребителя в Уеб сайта  на Сдружението и изпращане на информационни съобщения във връзка с дейността на Сдружението до регистрираните Потребители. 

Сдружението обработва следните категории лични данни: име, фамилия, дата на раждане, ЕГН, пол, адрес, телефон, електронна поща, които са предоставени директно от Потребителя.

Цел, за която се събират данните: регистрация на Потребител (за спортуващ), картотекиране като състезаващ се или трениращ, изпращане на информационни съобщения във връзка с дейността на Сдружението, сключване и/или изпълнение на договорно задължение.

Сдружението не събира данни за локация, интерфейс, за статистически и маркетингови проучвания. 

Събраните лични данни се обработват за сключването и изпълнението на договор, по който Потребителят е страна състезаващ се или спортуващ, за да може да Сдружението да предоставя услугите си.

С приемането на настоящите Общи условия и регистрацията в Уеб сайта, или при сключването на писмен договор между Потребителя и Сдружението се създава договорно правоотношение, което е основание се обработват събраните лични данни. 

Сдружението не събира и не обработва лични данни, които: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Сдружението не предоставя събраните лични данни на трети лица без изричното съгласие на Потребителя, освен в случаите предвидени в ЗЗЛД. 

Сдружението съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на действащото законодателство. 

Сдружението не съхранява лични данни на Потребител, след като прекрати дейността си.

Потребител на Уеб сайта  може да оттегли съгласието си за обработка на личните данни като отправи писмено искане до e- mail адрес: info@shunjudo.com.

Потребителят има право по всяко време да изиска и получи от Сдружението потвърждение дали се обработват негови лични данни. 

Потребителят може по всяко време да получи достъп до данните, които са свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни. Сдружението в този случай предоставя при поискване копие от обработваните лични данни в електронна или друга подходяща форма. 

Потребителят има право да коригира личните си данни като отправи искане до Сдружението. 

Правото да бъдеш забравен – Потребителят може да поиска от Сдружението да изтрие свързаните с него лични данни, а Сдружението е длъжно да изтрие личните данни незабавно, когато: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; Потребителят оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им; Потребителят възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Сдружението. Потребителят трябва да подаде писмено искане до Сдружението, както и да удостовери своята самоличност и идентичност, за да упражни правото „да бъдеш забравен“. 

Сдружението не изтрива данни, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Сдружението не е задължено да изтрие лични данни, които събира, съхранява и обработва: за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

Сдружението пази данните на защитен сървърен софтуер и защитни стени, за да защити личните данни от неразрешен достъп, разкриване, нерегламентирана промяна или унищожаване.

Потребителят може да изиска от Сдружението да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Сдружението да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните му данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.

Обработване на лични данни на лица под 16 години: В Уеб сайта  на Сдружението, деца на възраст под 16 години нямат право да се регистрират като Потребител без изричното съгласие на свой родител/настойник. Сдружението ще изтрие всякаква информация, която е предоставена от дете на възраст под 16 години без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като Сдружението е информирано за това.

Ако сте на възраст под 16 години, моля, не изпращайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, ЕГН, телефонен номер, имейл адрес и други. В случай, че научим, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 16 години без съгласието на родител/настойник, ще изтрием тази информация възможно най-бързо. Ако смятате, че Сдружението може да има информация от или за дете под 16 години, без разрешението на родител/настойник, моля, свържете се с нас на контактите, посочени по-горе.

Сдружението полага максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация. При споделянето на информация в интернет, следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана, въпреки положените за това усилия.

Потребителят има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни на посочения по – горе в настоящите Общи условия адрес, при нарушаване на правата му или на законодателството в сферата на защитата на личните данни. 

В случай че Сдружението започне да изпраща cookies (бисквитки) и проследяващи файлове, то настоящите Общи условия ще бъдат допълнени с Политика за използване на бисквитки. 

Настоящите Общи условия и Политика за поверителност на личните данни са приети на 1.09.2021 г.

bottom of page